ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนงาน)
จำนวนผู้เข้าชม 319